Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO –  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych]:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NeoDentis lek.stom. Bożena Szatan (ADO) z siedzibą w 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 1E/3, tel. 58 711 32 11; +48 505 450 452; e-mail: info@neodentis.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) za pośrednictwem skrzynki: dpo@neodentis.pl lub pisemnie, na adres siedziby ADO: 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 1E/3;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu założenia indywidualnej dokumentacji medycznej oraz obsługi procesu leczenia stomatologicznego na podstawie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [RODO ]

 • 6 ust 1 lit. a) – przetwarzanie danych na podstawie zgody na przetwarzanie osoby, której dane dotyczą, oraz
 • 6 ust 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie danych tzw. szczególnych, dotyczących stanu Państwa zdrowia i choroby, jest zgodne z zapisem art.9 pkt. 2 lit. h)

4. Kategorie danych osobowych związane z procesem leczenia Pacjenta, podlegające przetwarzaniu w formie elektronicznej i papierowej to:

 • imię (imiona); nazwisko;
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania);
 • płeć;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL (lub, jeżeli nie został nadany, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 • historia zdrowia i choroby, a w szczególności: wywiad medyczny, objawy, rozpoznania, wykonane zabiegi, wydane zalecenia, recepty i zwolnienia lekarskie, zdjęcia RTG, plany leczenia, rozliczenia finansowe, oraz
 • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Zakres zbieranych od Państwa danych jest ograniczony jedynie do danych koniecznych do zapewnienia właściwej rejestracji i organizacji przebiegu leczenia stomatologicznego Pacjenta w gabinetach NeoDentis w Gdyni.

5. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dla naszych aktualnych i przyszłych Pacjentów istnieje możliwość kontaktu z NeoDentis za pośrednictwem różnorodnych form komunikacji elektronicznej, takich jak:

 • e-mail do kontaktu z Pacjentami: info@neodentis.pl
 • przesłanie sms z zapytaniem na telefon kontaktowy: +48 505 450 452;
 • kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego: facebook/neodentis
 • formularz rejestracji/zapytania na stronie dentystagdynia.pl

Informacja o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej:

 • cel przetwarzania danych: rejestracja na wizytę / odpowiedź na zapytanie
 • kategorie danych: imię i nazwisko; adres e-mail; telefon; data i godzina wizyty; treść zapytania
 • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – dobrowolna zgoda osoby na przekazanie danych
 • okres przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody – rezygnacji z uzyskania odpowiedzi lub rejestracji na wizytę.
 • w przypadku  wypełnienia formularza rejestracyjnego/kontaktowego znajdującego się na stronie www.dentystagdynia.pl – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi lub rejestracji na wizytę
 • w przypadku przekazania do NeoDentis zapytania w innej, dostępnej formie elektronicznej (e-mail, telefon lub portal społecznościowy), wysyłając zapytanie – wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt zwrotny związany z realizacją Pani/Pana prośby o odpowiedź na zapytanie.
 • ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. Ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi na zapytanie / rejestracji na wizytę.
 • aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w punkcie 1) lub 2) niniejszej informacji.

6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w gabinetach NeoDentis funkcjonuje system monitoringu wizyjnego złożony z kamer znajdujących się w poczekalni / recepcji oraz gabinetach zabiegowych i rtg.

Informacja o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z monitoringu wizyjnego:

 • Cel przetwarzania: bezpieczeństwo pacjentów, zabezpieczenie obiektu oraz mienia pacjentów
 • Kategorie danych: wizerunek, czas, miejsce
 • Podstawa prawna przetwarzania: RODO Art.6, ust.1 lit.f -prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zabezpieczenie osób, obiektu, mienia
 • Okres przetwarzania: około 30 dni, następnie dane są nadpisywane

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, za wyjątkiem: innym podmiotom leczniczym w celu dodatkowej diagnostyki i/lub kontynuacji leczenia; firmy świadczącej obsługę księgową – w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury; laboratorium protetycznego – w zakresie niezbędnym do wykonania pracy protetycznej; serwisanta oprogramowania, systemu informatycznego, systemu monitoringu oraz instytucji upoważnionych do tego z mocy prawa, oraz nie będą przetwarzane i przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, przez okres 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji.

9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);

10. Jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody można dodatkowo korzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (dot. tylko danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (ADO) lub z Inspektorem Ochrony Danych (DPO) (dane kontaktowe powyżej).

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie warunkiem niezbędnym do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej i rozpoczęcia procesu leczenia w NeoDentis (zakres danych osobowych niezbędnych do założenia dokumentacji określa Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W przypadku odmowy podania danych osobowych niestety nie będziemy mogli podjąć się leczenia Pana/Pani.

13. Podanie przez Pana/Panią danych kontaktowych jest dobrowolne, i nie warunkuje w żaden sposób rozpoczęcia procesu leczenia. Jednak odmowa ich udostępnienia będzie wiązała się z brakiem kontaktu lekarza i gabinetu z Pacjentem w trakcie trwającego leczenia, co może nieść ze sobą negatywne skutki dla Pacjenta (np. brak możliwości poinformowania Pacjenta o nieobecności lekarza)

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane żadnemu procesowi profilowania.

Formularz

Umów swoją wizytę lub zapytaj

Kontakt

Możesz też zadzwonić lub napisać:

Telefon:
58 711 32 11 lub 505 450 452
Adres e-mail:
info@neodentis.pl
Gabinety pracują:
poniedziałek-piątek w godzinach 9.00-20.00
Adres:
Starodworcowa 1E/3, 81-575 Gdynia

Pacjencie NeoDentis,

Uprzejmie informujemy, że nasze gabinety wracają do pracy !

Aby działać w niecodziennych warunkach pandemii musieliśmy wprowadzić kilka nowych zasad, które wymuszają zmiany w funkcjonowaniu gabinetów.

PROSIMY – zapoznaj się i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami – abyś, tak jak dotychczas mógł czuć się bezpiecznie w NeoDentis, a nasz personel był bezpieczny w kontakcie z Tobą !

1. Jeśli chcesz się umówić na wizytę – zadzwoń, wyślij sms lub wypełnij formularz wizyty dostępny na naszej stronie internetowej. Nie przychodź bez wcześniejszego umówienia do gabinetu !

2. Jeżeli nie odbierzemy od razu – najprawdopodobniej właśnie udzielamy innej osobie porady lub umawiamy ją w trybie pilnym – zadzwoń ponownie za chwilę lub wyślij sms-a z prośbą o kontakt z naszej strony.

3. Podczas rozmowy telefonicznej kwalifikującej do wizyty zapytamy na temat Twojej bieżącej potrzeby związanej z leczeniem stomatologicznym i ocenimy konieczność Twojej osobistej wizyty w gabinecie.

4. W stanach innych niż bólowe lub wymagające szybkiej interwencji dentysty, możecie Państwo uzyskać poradę telefoniczną, a w sytuacji zaostrzenia objawów – prosimy o ponowny kontakt z nami. UWAGA – nie wystawimy recepty bez wcześniejszego zbadania pacjenta!

5. Jeżeli lekarz na podstawie zebranych informacji zdecyduje o konieczności wizyty w gabinecie, zadzwonimy do Pana/Pani oraz przeprowadzimy wywiad pod kątem objawów potencjalnie związanych z zakażeniem SARSCoV-2.

6. (Nowy Pacjent) Poprosimy o dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz telefon, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.

7. Dzięki podanym danym, aby maksymalnie ograniczyć formalności, przygotujemy dla Państwa wstępnie wypełnione, niezbędne dokumenty .W przypadku nowych Pacjentów powyższe dane będziemy musieli zweryfikować w gabinecie na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

8. (Nowy Pacjent) W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest NeoDentis lek. stom. Bożena Szatan \ siedzibą w Gdyni, przy ulicy Starodworcowej 1E/3, a wszelkie informacje w zakresie danych osobowych umieszczone są w informacji na stronie internetowej naszego gabinetu www.neodentis.pl

9. Określimy datę i godzinę wizyty. PROSIMY PAMIĘTAĆ O PUNKTUALNOŚCI – nie możemy dopuszczać do sytuacji kontaktu Pacjenta kończącego wizytę z rozpoczynającym. DLATEGO SPÓŹNIENIE POWYŻEJ 15 minut OZNACZA CAŁKOWITĄ REZYGNACJĘ Z PACJENTA WIZYTY.

10. Prosimy nie zabierać ze sobą na wizytę żadnych zbędnych rzeczy, które nie są konieczne w czasie wizyty. Prosimy nie przychodzić na wizytę z osobą towarzyszącą. Osoba taka NIE BĘDZIE MOGŁA oczekiwać na Pacjenta w poczekalni gabinetów. Wyjątek stanowi opiekun dziecka do lat 8

W DNIU TWOJEJ WIZYTY:

1. Po przybyciu na miejsce – ZADZWOŃ i powiadom nas, że jesteś. Nie wchodź do gabinetu ! Poczekaj na naszego pracownika, który wprowadzi Cię do recepcji. Może się okazać że poczekasz chwilę, ale wynika to z faktu, że przygotowujemy dla Ciebie bezpieczne warunki do zabiegu. Załóż maseczkę!

2. Twoja wizyta rozpocznie się od pomiaru temperatury wykonanego przez naszą Asystentkę. Jeżeli Twoja temperatura przy dwukrotnym pomiarze będzie poniżej 37,3°C zostaniesz wstępnie zakwalifikowany do zabiegu.

3. Zostanie Ci podany środek dezynfekcyjny do rąk. Zdezynfekuj dokładnie ręce. Następnie załóż przygotowane dla Ciebie środki ochrony osobistej.

4. Na stoliku przy wejściu będą przygotowane dla Ciebie dokumenty do podpisania. Zwróć szczególną uwagę na wywiad epidemiologiczny. Zapoznaj się z nimi i podpisz czytelnie, wpisując datę. (nowy Pacjent) zostaniesz poproszony o okazanie swojego dokumentu tożsamości – musimy ją potwierdzić.

5. Jeżeli Twoja temperatura będzie poniżej 37,3°C , nie będziesz miał objawów grypowych a wywiad epidemiologiczny będzie negatywny zostaniesz wprowadzony do gabinetu.

6. Pamiętaj, że pracujemy w warunkach panującej epidemii. NIE DOTYKAJ KLAMEK, BLATÓW, URZĄDZEŃ. NIE OPIERAJ SIĘ O BLATY, DRZWI i inne ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Przestrzegaj zalecanego odstępu.

7. Postępuj zgodnie z tym co mówi lekarz. Prosimy – w zwięzły sposób opisz powód wizyty, ogranicz ruchy do minimum, nie gestykuluj, trzymaj ręce na kolanach.

8. Pamiętaj, że działamy w trybie doraźnym – wykonujemy tylko i wyłącznie zabiegi kojące ból, szybkie i konieczne do wykonania, aby nie następowało pogorszenie stanu jamy ustnej Pacjenta. Są to zabiegi wymagające krótkiego i bardzo szybkiego procesu decyzyjnego opartego w głównej mierze na wiedzy i doświadczeniu lekarza, a w niewielkim stopniu na życzeniu pacjenta.

9. Po wizycie (badaniu albo udzieleniu świadczenia medycznego) usuń środki ochrony osobistej oraz starannie zdezynfekuj dłonie.

10. Rozlicz wizytę.

11. Prosimy – ogranicz komunikację z personelem do minimum – wszelkie dalsze zalecenia i porady związane z procesem leczenia, będą odbywać się telefonicznie .

12. Dziękujemy Ci za wizytę. Jeżeli lekarz tak zalecił, skontaktuj się z nami telefonicznie w terminie, który podał Ci lekarz w celu kontroli Twojego stanu zdrowia po wizycie.

Uaktualniliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną i polityka prywatności i plików Cookies AKCEPTUJĘ